YOGURES

YOGURES

YOGURES

YOGURT SURT BL X 8UND

8X150GR

$ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000

YOGURT FRESA BOLSA

1000GR

$ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200

YOGURT MELOCOTON BOLSA

1000GR

$ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200

YOGURT MORA BOLSA

1000GR

$ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200

YOGURT FRESA GARRAFA

1800GR

$ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750

YOGURT GUANABANA GARRAFA

1800GR

$ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750

YOGURT MELOCOTON GARRAFA

1800GR

$ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750

YOGURT MORA GARRAFA

1800GR

$ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750

YOGURT STEVIA MELOCOTON

1100 GR

$ 11,550 $ 11,550 $ 11,550 $ 11,550 $ 11,550 $ 11,550

YOGURT STEVIA FRUTOS ROJOS

1100 GR

$ 11,550 $ 11,550 $ 11,550 $ 11,550 $ 11,550 $ 11,550

YOGURT VASO GUANABANA

150GR

$ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700

YOGURT SURT VASO X 5UND

5X150GR

$ 8,100 $ 8,100 $ 8,100 $ 8,100 $ 8,100 $ 8,100